تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

درابتداي بحث بايد ديد مصاديق اماكن و اشيائي كه مشمول حمايت قرار مي گيرند كدامند و آيا تصور حريم خصوصي در هر مكاني ممكن است و ضوابط صدور و اجراي دستور تفتيش اماكن و اشياء چه بايد باشد تا كمترين لطمه و تعرض به حريم خصوصي وارد آيد؟

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

     2-2-1 مفهوم ومصاديق اماكن و اشياء

اماكن و اشيايي مشمول اين عنوان قرار مي گيرند كه با توسل به معيار نوعي بتوان بر اين عقيده بود كه افراد به طور معمول اعتقاد به وجود حريم خصوصي در آنها دارند . اتومبيل و منزل مسكوني از بارزترين مصاديقند و كم ترين اختلاف در اين خصوص، درباره آنها وجود دارد .  هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه انتظار بهره مندي از حريم خصوصي در محيط منزل، انتظار ناروا و ناصوابي است .از اين مسئله در حقوق آمريكا تحت عنوان « انتظار معقول و متعارف از حريم خصوصي » [1] ياد مي شود . كاربرد اين موضوع در دعاوي مربوط به حريم خصوصي مشخص مي گردد . زيرا گاهي دعوايي صرفاً بدين خاطر كه انتظار حريم خصوصي در موردي نامعقول بوده رد مي شود .

            دراين مبحث سعي بر اين است تا محدوده شمول حمايت حريم خصوصي در خصوص اماكن و اشياء تا حدودي روشن گردد .

 

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده حريم خصوصي اماكن و اشياء - 32 برگ وورد قابل ویرایش

 

2-2-1-1مفهوم مكان

            مكان كه در لغت به معناي جاي، محل و جايگاه [2] بكار رفته است را از لحاظ امكان استفاده عموم مردم مي توان بر دو قسم دانست: مكان عمومي و مكان خصوصي ماده 1 آيين نامه اماكن عمومي( مصوب 1328 ) در بيان مصاديق مكان عمومي چنين مقرر داشته است: « كاباره ، مهمانخانه، هتل، كافه ، رستوران، بار ، مسافرخانه ، پانسيون ، قهوه خانه ، كافه قنادي ، كليه اماكن مشابه ديگري كه براي پذيرايي اشخاص يا مسافرين داير مي شود، اماكن عمومي محسوب مي شوند»  تعريف مذكور در آئين نامه از جهاتي موسع و از جهات ديگر مضيق است ، به طوريكه از يك سو قيد « اماكني كه براي پذيرايي اشخاص يا مسافرين داير مي شود» آن را مضيق مي سازد واز سوي ديگر بخش عمومي اماكني نظير مهمانخانه ها ، هتلها، مسافرخانه ها و پانسيون ها بايد به قسمت هايي از آنها اطلاق و محدود شود كه ورود و خروج مردم بدان ها آزاد است چرا كه اتاق مسافران كه در آن ساكن هستند مشمول به عنوان محل سكونت تلقي مي گردد و بهتر اين است كه گفته شود مكان عمومي به اماكني اطلاق مي شود كه ورود و خروج به آنها براي عموم آزاد است هرچند متعلق به شخص يا اشخاص خصوصي يا در تصرف آنها باشد . معابر عامه، پاساژها، مغازه ها، رستوران ها، پارك ها و امثال اينها داخل در تعريفند .

            ویا در تعریف اماكن خصوصي در  بند 2 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي امده است  : اماكن متعلق به شخص  يا اشخاص خصوصي يا در تصرف آنها را گويند كه ورود ديگران به آنجا يا عرفاً مجاز نيست يا مالك يا متصرف قانوني به نحو مشخصي در چارچوب قانون، ورود ديگران به آن اماكن را ممنوع اعلام كرده است ، همچون بخشهاي مشترك مجتمع هاي آپارتماني . دسته اخير مشمول تعريف منزل و محل سكونت نيستند در عوض موقعيت آنها به گونه اي است كه مالكين يا متصرفين قانوني با قائل شدن حق حريم خصوصي براي خود در اين اماكن، ورودديگران به آن اماكن را در چهارچوب قانون ممنوع اعلامكرده اند يا اصولاً و عرفاً ورود ديگران  به آن اماكن پذيرفته شده نبوده است.

            از آنجائيكه برشمردن كليه مصاديق مكان خصوصي ممكن نيست به نظر مي رسد بهترين معيار شناسايي و تشخيص اين اماكن اين است كه مي بينيم آيا يك فرد متعارف به طور معقولي در آن مكان براي خود حريم خصوصي قائل است .  مالك مغازه لباس فروشي گرچه مالك مغازه و مالك اجناس داخل آن است اما مغازه خود را محل آرامش و امور خصوصي خود نمي داند و وي هر لحظه انتظار ورود مشتري به مغازه اش را دارد، لذا فرض وجود حريم خصوصي در اين خصوصي منتفي است همين فرد ممكن است وسايل خصوصي خود را داخل كمد يا كشوي مغازه بگذارد و در آن را قفل كند . اين اشياء گرچه در مكاني عمومي قرار دارند اما به علت وصف جداگانه شان و نحوه تصور و برخورد مالك با آنها ، مشمول حمايت حق حريم خصوصي قرار خواهند گرفت . همانطور كه در بحث از اشياء خواهيم آورد، معيار مذكور در خصوص آنها نيز قابليت اجرا دارد .


[1] - Reasonable Expectation of privacy.

اینجا هم مشاهده کنید