پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك - 15 اسلاید

پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك - 15 اسلاید

پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك - 15 اسلاید

پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك

پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك

پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك

پول شما و زندگی شما

http://ensani.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

مكانيسمهاي تشكيل وپايدارسازي aggregateها:
Orientation (جهت يابي ) تركيبات معدني به سمت يكديگر، برقراري جاذبه بين اين ذرات ،ميانكنش بين ذرات وميكرو ارگانيسم هاي خاك و نهايتا توليد عوامل اگريگه كننده توسط ميكروارگانيسم ها پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك
اين مدل يك مدل هيرارشي(سلسله مراتبي) براي پروسه ي اگريگاسيون است.
اين مدل بر روي چند تيپ خاك بررسي شده است.
Mollisol ٬Alfisol وOxisol پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك
در خاك هاي Mollisolو Alfisol كه مواد ارگانيك در ثبات و پايداري توده هاي بزرگتر از 250ميكرون نقش دارند٬مدل هيرارشي تأييد مي شود.
در خاك هاي Oxisol نقش اكسيدهاي آهن در سيماني و چسبناك كردن تركيبات معدني موجب كمرنگ شدن مدل هيرارشي مي شود.
نتيجه گيري:مدل هيرارشي قويا در اگريگاسيون(تشكيل و پايداريaggregate ها)دخالت دارد.

با اينكه روش استانداردي براي اين بررسي وجود ندارد٬اما روش رايج ٬ استفاده از متود غربال گري(screening) جهت جداسازي فيزيكي ذرات خاك است.
انواع نمونه هاي خاك در غربال گري:
1) نمونه ي خاك با رطوبت طبيعي خود پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك
2) نمونه ي خاكrewetted(مجدد مرطوب شده با عملcapillary)
3) نمونه ي خاك غوطه ور در آب ( آب زيادي دارد).
4) نمونه ي خاك خشك شده و مجددا مرطوب شده

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه اهميت ميكروارگانيسم ها در اگريگاسيون خاك از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید